Alexander B. Hill

Thảm Họa Giàn Khoan
Full HD

Thảm Họa Giàn Khoan

Vào tháng Tư năm 2010, không có hoạt động khai thác dầu nào ở Vịnh Mexico để so sánh với giàn khoan dầu Deepwater Horizon với kích thước của nó ...